Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2021r.

Stopa bezrobocia

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn. : ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni realizuje projekt dofinansowany Funduszy Europejskich ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim” (V). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty unijne
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę